Consell Regulador

Presentació i funcions

El Consell Regulador (CR) és una entitat associativa integrada per viticultors i cellers inscrits als registres. El CR s’encarrega de la gestió dels registres i recursos de la Denominació d’Origen; de vetllar pel seu prestigi, la seva defensa i promoció, informant als consumidors sobre les característiques específiques de qualitat; de vetllar pel compliment del Plec de Condicions amb el control i la certificació; i elaborar la memòria anual. Per dur-ho a terme el CR compta amb personal tècnic qualificat propi. El CR de la DO Binissalem es membre des de 1991 de la Conferència Espanyola de Consells Reguladors Vitivinícoles (CECRV). Organisme que promou i defensa les DDOO i els vins de qualitat davant les administracions públiques nacionals i europees.

Composició

El Ple del Consell Regulador és l’òrgan rector de la DO. Està format per vocals representants dels viticultors i dels cellers, elegits per votació cada 4 anys, els quals proposen als vocals tècnics, al president, al vicepresident i al secretari, que són anomenats per la Direcció General d’Agricultura.

VOCALS VITICULTORS
VOCALS CELLERS
VOCALS TÈCNICS
Antoni Amengual
Esperança Nadal
José Mª Natta
Bartomeu Cañellas
José L. Ferrer
Sebastià Pastor
Antoni Sans
Suplents:
Suplents:
Bartomeu LLabrés
José Roses
Pere Calafat
Pep Rodríguez
President: José L. Roses
Vicepresident: Germán Albertí
Secretària: Margarita Amat

Inscripcions als registres

Les inscripcions i les baixes en els registres són voluntàries i s’han de renovar cada quatre anys. La vigència de les inscripcions està condicionada al compliment dels requisits del Plec de Condicions. Els inscrits estan obligats a satisfer les tarifes aprovades pel CR.

En el Registre de Vinyes en Producció, únicament es poden inscriure les plantacions situades a la zona de producció, inscrites prèviament en el Registre Vitícola de les Illes Balears, el raïm de les quals es pugui destinar a elaborar els vins protegits.

El dret a l’ús de la marca “Binissalem Denominació d’Origen” mitjançant propaganda, publicitat, documentació o etiquetes és exclusiu dels cellers inscrits en els registres que disposen de CERTIFICACIÓ  i pels vins emparats per aquesta DO.