EPÍGRAFE INFORMACIÓ Art. 13 I 14 DEL TRACTAMENT DE NEWSLETTER/ MAILING


De conformitat amb l’art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació:


RESPONSABLE: CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM Nif/*Cif: Q5755005E Adreça: CARRER CELLER DEL REI Núm. 9, 1, C.P.: 07350 BINISSALEM Telèfon: 971512191 Email: info@binissalemdo.com. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.


FINALITAT: En el CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d’enviar-li ofertes personalitzades sobre els productes i/o serveis de l’empresa, gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. A més tractem la informació dels nostres clients que han contractat els nostres productes i serveis amb la finalitat d’enviar-li ofertes personalitzades sobres els productes i/o serveis de l’empresa. Amb la finalitat de poder oferir-li els nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no es sol·liciti la seva supressió. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.


LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diverses finalitats específiques de conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1.A.) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD).


DESTINATARIS: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.


DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que varen ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció de CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM.


Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència: el propi interessat.