AVÍS LEGAL

 

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico se posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a la Entitat propietària del lloc web ubicat a la direcció de Internet www.binissalemdo.com

 

TITULAR DE LA PÀGINA WEB

 

Denominació social: CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM

CIF: Q5755005E

Domicili: CALLE CELLER DEL REI Nº 9, 1 07350 BINISSALEM, BALEARS

Direcció de correu electrònic: info@binissalemdo.com

Telèfon: 971512191

Activitat: Organització de convencions i Fires de Mostres

 

Per navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per a registrar-se i poder accedir als serveis oferts per www.binissalemdo.com, es deuran acceptar les següents condicions de servei i ús de la pàgina web:

 

  1. A) L’usuari i/o client assumeix les presents condicions generals de servei. 
  2. B) Si l’usuari i/o client no accepten les presents condicions, no pot fer ús d’aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix el CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM.

 

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

 

a)Les presents Condicions d’ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web www.binissalemdo.com. La utilització d’aquesta Web li atribueix la condició d’usuari des de l’accés i inici de la  navegació per la mateixa. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts, l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat a la web a la que vostè accedeix.

 

b)A través de la pàgina web, www.binissalemdo.com facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i serveis.

 

c)L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei i amb el que està disposat a les presents Condicions Generals.

 

d)Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web, no s’exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant, CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM condiciona la utilització d’alguns dels Serveis, oferts en la Web, a la prèvia complementació del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal del usuari. El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que, en el seu cas, ho regulen.

 

e)L’usuari s’obliga a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web www.binissalemdo.com.

 

f)No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que atenti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, de la normativa vigent.

 

g)Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer  inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa por altres usuaris.

 

h)L’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

 

i)L’usuari s’obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que, de qualsevol altra forma, sigui capaç de causar-lis qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

 

j)No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de la web.

No utilitzar continguts i en particular informació obtinguda a través de la web per remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.

 

k)Se prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar pel seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’entitat, dels seus proveïdors o tercers.

 

l)Queda prohibida qualsevol acció que impliqui la infracció dels drets de la propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibit de manera expressa l’ús de qualsevol contingut del que no sigui titular l’usuari.

 

  1. m) L’usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de ‘spam’ en l’ús o com a conseqüència de l’ús de la Web o de les informacions i serveis amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que hi hagi la seva prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualsevols altres missatges, no sol·licitats ni consentits prèviament, a una pluralitat de persones. Té prohibit així mateix, enviar cadenes de missatges electròniques no sol·licitats ni prèviament consentits, ni utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir a través de la Web.

 

  1. n) L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

 

MODIFICACIONS

L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web.


ENLLAÇOS AMB TERCERS

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers, accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de l’entitat.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina Web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web. Així mateix, els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina Web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina Web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquesta.

 

NOTIFICACIONS
A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic info@binissalemdo.com. Les comunicacions de l’entitat a l’usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportats per aquest últim en registrar-se en la pàgina web www.binissalemdo.com L’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts en aquesta, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.


LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ A FUR

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el que no està disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1.1. De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal: RESPONSABLE: CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM. NIF/CIF: Q5755005E. Adreça: CARRER CELLER DEL REI Núm. 9, 1, C.P.: 07350 BINISSALEM. Telèfon: 971512191. Email: info@binissalemdo.com. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com. FINALITAT: En CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vostè a través de la nostra web. A més de gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no es sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de la darrera contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o, per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense, que en cap cas, la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar l’enviament d’informació comercial. DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció de CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

 

1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal recaptades durant la navegació en la pàgina web o proporcionats mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referits en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la Web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un enllaç, ja sigui mitjançant la inclusió dels esments oportuns en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades de caràcter personal. A tot client que decideix registrar-se en la pàgina web de la nostra empresa li sol·licitem les dades de caràcter personal necessaris per als fins del servei sol·licitat, que no és un altre que és la prestació dels serveis i/o venda de productes oferts en la Web.

 

1.3. El client/usuari pot exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que resultés pertinent. Els drets referits en el paràgraf precedent poden exercitar-se per cada client a través d’un formulari d’exercicis de drets que ens pot sol·licitar per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada pot enviar-la per correu postal a la següent adreça: CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM, amb domicili en CARRER CELLER DEL REI Núm. 9, 1 07350 BINISSALEM, BALEARS adjuntant en tots dos casos fotocopia del DNI del client.

 

1.4. CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM informa que, si un CLIENT vol registrar-se en la Web, se li demanaran tota una sèrie de dades de caràcter personal l’emplenament de les quals resulta obligatòria. Per tant, si no s’aporten/emplenen aquestes dades de caràcter personal no tindrà lloc l’alta en la pàgina web de CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM. Serà obligació de tots els usuaris/clients garantir que la informació que s’aporti sigui exacta i que estigui actualitzada. En els formularis de registre, on es recaptin dades de caràcter personal, s’assenyalen els diferents camps, l’emplenament dels quals és necessari per a realitzar el registre corresponent.


1.5. El tractament automatitzat de les dades de caràcter personal recollits a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual amb el titular de la pàgina web.


1.6. Vostè autoritza l’enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les seves dades de caràcter personal poden ser utilitzats per a gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni a través del formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzats exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Resulta d’aplicació el que es disposa en els art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art. 4 del Reial decret llei 13/2012, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat.

 

1.7. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l’Empresa i/o Entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden esser conservades en els fitxers titularitat de CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM, fins i tot, una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposició d’autoritats administratives o judicials.

 

POLÍTICA DE COOKIES

 

L’entitat CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM, amb NIF/CIF: Q5755005E, domicili al CARRER CELLER DEL REI Núm. 9, 1 07350 BINISSALEM, BALEARS, adreça de correu electrònic: info@binissalemdo.com i web: www.binissalemdo.com informa a l’usuari de manera expressa que, de conformitat amb l’art. 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), aquesta web utilitza ‘cookies’ pròpies i de tercers per a oferir-li una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis, l’usuari accepta de manera expressa l’ús que fem de les ‘cookies’. No obstant això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de ‘cookies’ i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ en el seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Què és una ‘cookie’?. Una ‘cookie’ és un fitxer que es descarrega en els llocs web i que determinades pàgines web envien al navegador, i que s’emmagatzemen en el terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tauleta, etc. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com l’idioma i les opcions preferides, la qual cosa li pot permetre recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu equip, d’aquesta manera es pretén facilitar la seva pròxima visita i fer que el lloc resulti més útil en personalitzar el seu contingut.

 

Com s’utilitzen les ‘cookies’? En navegar per aquesta pàgina web, l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar ‘cookies’ en la seva terminal i que ens permeten conèixer la següent informació:

 

-Informació estadística de l’ús de la web.


-El login de l’usuari per a mantenir la sessió activa en la web.
– El format de la web preferent en l’accés des de dispositius mòbils.
– Les últimes cerques realitzades en els serveis de la web i dades de personalització d’aquests serveis.


-Informació sobre els anuncis que es mostren a l’usuari.
-Informació de les enquestes en les quals ha participat l’usuari.
– Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook , Twitter, Linkedin etc..TIPUS DE ‘COOKIES’ UTILITZADES.


A.-Tipus de cookies segons el termini de temps que romanen activades. Segons el termini de temps que romanen activades en l’equip terminal, aquesta web pot utilitzar tant ‘cookies’ temporals de sessió com ‘cookies’ permanents.


1.- ‘Cookies’ de sessió: les ‘cookies’ de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix a la web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió i desapareixen en acabar la sessió.


2.- ‘Cookies’ Persistents/Permanents: les ‘cookies’ persistents/permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d’una sessió. Les dades que segueixen emmagatzemats en el terminal poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

 

B.-Tipus de cookies segons la seva finalitat. Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les ‘cookies’, la web pot utilitzar:
1.-‘Cookies’ tècniques: són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.


2.-‘Cookies’ de personalització: són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, la geolocalització del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix al servei.


3.-‘Cookies’ d’anàlisis estadístiques: són aquelles que permeten realitzar el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquesta mena de ‘cookies’ s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, amb la finalitat d’introduir millores en el servei en funció de les dades d’ús que fan els usuaris.


4.-‘Cookies’ publicitàries: són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.


5 .-‘Cookies’ de publicitat comportamental: són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest.C.-Tipus de cookies segons l’entitat que les gestioni. Segons qui sigui l’entitat que gestioni l’equip o domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin, podem distingir:

1.- ‘Cookies’ pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor, i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.


2.- ‘Cookies’de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies. En algunes pàgines web es poden instal·lar ‘cookies’ de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.


L’Entitat utilitza en aquest lloc web les següents cookies que es detallen a continuació:

 

COOKIES PRÒPIES

CookieID
(ID de la cookie i com apareix en la “caché” del navegador) 

Tipus
(Pròpia o de tercers) 

Expiració/Duració
(Data de caducitat/Duració  de la cookie una vegada instal·lada)

Domini
(Amb quin domini s’associa la cookie) 

Descripció
(Funcionament i finalitat de la cookie) 

viewed_cookie_policy

Pròpies 

Proveïdor

WordPress

Persistent. 

Caducitat/Duració : 1 any

www.binissalemdo.com

ESTRICTAMENT NECESSÀRIA.

pll_language

Pròpies 

Persistent. 

Caducitat/Duració : 1 any

www.binissalemdo.com

ESTRICTAMENT NECESSÀRIA.

_ cookielawinfo-checkbox-necessary

Pròpia 

Persistent. Caducitat/Duració : 24 hores

www.binissalemdo.com

ESTRICTAMENT NECESSÀRIA.

_ SERVERID87217

Pròpia 

Sessió

www.binissalemdo.com

ESTRICTAMENT NECESSÀRIA.

Ga

Pròpies-Tercers-Proveïdor Google 

Persistent. 

Duració : 

2 Anys

www.binissalemdo.com

ANALÍTICA

Gat

Pròpies-Tercers-Proveïdor Google Analytics

Persistent.(Temporal) 

Duració : 1 Minut

www.binissalemdo.com

ANALÍTICA

Gid

Pròpies-Tercers-Proveïdor Google Analytics

Persistent.(Temporal)

Duració : 24 Hores

www.binissalemdo.com

ANALÍTICA

 

COOKIES DE TERCEROS GOOGLE

 

CookieID
(ID de la cookie i com apareix en la “caché” del navegador) 

Tipus
(Pròpia o de tercers) 

Expiració/Duració
(Data de caducitat/Duració  de la cookie una vegada instal·lada)

Domini
(Amb quin domini s’associa la cookie) 

Descripció
(Funcionament i finalitat de la cookie) 

1PJAR

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent Caducitat/Duració: 1 mes

.google.com


ANALÍTICA 

CONSENT

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 20 anys

..google.com

TÈCNICA

_APISID

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 2 años

..google.com

ANALÍTICA

CookieID
(ID de la cookie i com apareix en la “caché” del navegador) 

Tipus
(Pròpia o de tercers) 

Expiració/Duració
(Data de caducitat/Duració  de la cookie una vegada instal·lada)

Domini
(Amb quin domini s’associa la cookie) 

Descripció
(Funcionament i finalitat de la cookie) 

_NID

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 6 mesos 

.google.com


PREFERÈNCIES/PERSONALITZACIÓ

_SID   _HSID

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 2 anys

..google.com

TÈCNICA

_SSID

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 2 anys.

..google.com

ANALÍTICA/PREFERÈNCIA

_NID _SID

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 6 meses

..google.com

PUBLICITÀRIA 

_ANID

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 any

..google.com

PUBLICITÀRIA

_SIDCC

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 3 mesos

..google.com

ANALÍTICA

SEARCH_SAMESITE

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 6 mesos

..google.com

TÈCNICA

_SID

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 2AÑOS

..google.com

ANALÍTICA

_SAPISID

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 2 AÑOS

..google.com

ANALÍTICA

_OTZ

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 MES

..google.com

PUBLICITÀRIA

_OGPC

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 mes

..google.com

ANALÍTICA

__Secure-3PAPISID

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 2 anys.

..google.com

PUBLICITÀRIA

__Secure-3PSID

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 2 anys.

..google.com

PUBLICITÀRIA


__Secure-3PSIDCC

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 2 anys.

..google.com

PUBLICITÀRIA


__Secure-APISID

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 2 anys.

..google.com

PUBLICITÀRIA

__Secure-HSID

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 2 anys.

..google.com

PUBLICITÀRIA

__Secure-SSID

Tercers.

Proveïdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 6 mesos

..google.com

PUBLICITÀRIA
Com administrar ‘cookies’ en el navegador?


L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les ‘cookies’ instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en la seva terminal.

Com s’autoritza l’Entitat per a l’ús de les cookies d’aquest lloc web?


En relació amb la utilització de cookies d’aquest lloc web descrits en l’apartat anterior, l’usuari autoritza i consent el seu ús de la següent forma:

Quan l’usuari accedeix a qualsevol pàgina de la web, veurà un avís on s’indica que la pàgina web de CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM utilitza cookies, podent l’usuari acceptar o rebutjar l’ús de les mateixes a través de la configuració del seu navegador. Si l’usuari no configura el seu navegador perquè les cookies no s’activin, en navegar pel lloc web de CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM i utilitzar els seus serveis, l’usuari accepta l’ús que es fa de les cookies.


Com es retira el consentiment per a la utilització de les cookies d’aquest lloc web?

 

L’usuari té l’opció de deixar d’acceptar l’ús de cookies en qualsevol moment a través del seu navegador, podent permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitza en el seu dispositiu (ordinador, mòbil, tauleta).


Sense l’habilitació de les cookies descrites en el quadre anterior els serveis web indicats no es prestaran.


A continuació s’indiquen els enllaços on s’explica com dur a terme aquest procés en els principals navegadors d’Internet:

 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 

Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835

 

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=es_ES

 

Actualització de la Política de Cookies

 

L’Entitat CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM actualitzarà la present política quan sigui necessari, ja sigui perquè ho exigeixi una normativa o bé suprimeixi o empri noves cookies. Qualsevol modificació d’aquestes condicions serà publicada en aquest lloc web.


A partir del moment en què es posi en coneixement i a la disposició de l’usuari les noves condicions mitjançant la publicació abans citada, les noves polítiques de cookies seran aplicables substituint de manera automàtica a les anteriorment publicades.

Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb l’Entitat CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM a través del següent correu electrònic info@binissalemdo.com.