AVÍS LEGAL

D’acord amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet https://www.binissalemdo.com.

TITULAR DEL LLOC WEB:
1. Denominació social: CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM. CIF: Q-5755005-E. Adreça: CARRER DEL CELLER DEL REI, 9, 1r, 07350 BINISSALEM, ILLES BALEARS. Adreça electrònica: info@binissalemdo.com. Telèfon: 971 51 21 91. ACTIVITAT: organització de convencions i fires de mostres.

Per navegar en aquest lloc web com a visitant o per registrar-s’hi i poder accedir als serveis oferits per https://www.binissalemdo.com, s’han d’acceptar les condicions de servei següents:
a) L’usuari i el navegant assumeixen aquestes condicions de servei.
b) Si l’usuari o el navegant no accepten aquestes condicions, no poden usar aquest lloc web, ni accedir als serveis que ofereix el CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM.

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB
a) Les presents condicions d’ús regulen l’accés i la utilització del lloc web https://www.binissalemdo.com. Des del mateix moment en què s’entra al lloc web i es comença a navegar-hi, s’adquireix la condició d’usuari. A partir del moment que accedeix a qualsevol dels seus continguts, l’usuari accepta d’una manera expressa aquestes condicions generals. Així mateix, accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis que l’entitat ofereix en el web.
b) A través del lloc web, el CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i serveis.
c) El lloc web té caràcter gratuït per als usuaris. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web d’acord amb la Llei, amb les disposicions d’aquestes condicions generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
d) Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació del lloc web no s’exigeix la subscripció o el registre previs dels usuaris. No obstant això, el CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM condiciona la utilització d’alguns dels serveis a l’emplenament previ del corresponent registre o formulari de recollida de dades de l’usuari. El registre esmentat s’ha de fer en la forma indicada expressament en el servei mateix o en les condicions particulars que, si escau, el regulin.
e) L’usuari s’obliga a partir de l’acceptació a fer un ús del lloc web, https://www.binissalemdo.com, els seus continguts i els seus serveis conforme a la llei, els bons costums i l’ordre públic, fent servir la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix a través del lloc web.

MODIFICACIONS
L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, les presents condicions. En aquests casos es publicaran les condicions noves i s’avisarà d’aquest fet amb la màxima antelació possible. Igualment, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

ENLLAÇOS A TERCERS
El present avís legal es refereix únicament al lloc web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o als webs de tercers accessibles a través d’aquest lloc web. L’entitat no és responsable del contingut de cap dels llocs web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en un lloc web al qual s’arribi des del web de l’entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L’entitat és la titular exclusiva de tots els continguts del lloc web i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, del disseny gràfic, el codi font, els logotips, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i altres elements que apareixen en el lloc web. Així mateix, els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts del lloc web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre el web i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a emprendre qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que faci una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tots o una part dels continguts del lloc web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquest.

NOTIFICACIONS
Als efectes de les presentes condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui necessària entre l’entitat i l’usuari, els usuaris s’han de comunicar amb l’entitat mitjançant l’adreça electrònica info@binissalemdo.com. Les comunicacions de l’entitat a l’usuari s’han de fer conforme a les dades que aquest hagi aportat en registrar-se en el lloc web https://www.binissalemdo.com. L’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del lloc web i/o la contractació dels serveis que s’hi ofereixen, l’ús del correu electrònic com a procediment vàlid per a la tramesa de les comunicacions esmentades.

LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR
Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola, que és d’aplicació en el que no es disposa en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Palma per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.1. Als efectes del que es disposa en els articles 13 i 14 de l’RGPD, se us facilita la informació següent:
RESPONSABLE: CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM. NIF/CIF: Q-5755005-E. Adreça: CARRER DEL CELLER DEL REI, 9, 1r, 07350 BINISSALEM, ILLES BALEARS. Telèfon: 971 51 21 91. Adreça electrònica: info@binissalemdo.com.

No hi ha l’obligació de disposar d’un delegat de protecció de dades, d’acord amb l’article 37 del Reglament (UE) 2016/679.

FINALITAT: Al CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM tractam la informació que ens facilitau a fi de prestar els serveis i/o vendre els productes que heu contractat a través del nostre lloc web i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercials. A fi de poder-vos oferir serveis d’acord amb els vostres interessos, elaborarem un perfil comercial, partint de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantengui la relació comercial i no en sol·liciteu la supressió, durant un termini de 5 anys a partir de la darrera contractació i/o compra que hàgiu fet. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciteu el cessament de l’activitat. LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució del contracte mitjançant la compra del producte i/o servei, de conformitat amb el Codi de Comerç i el Codi Civil. És aplicable la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació, articles 20 i 21, per a la tramesa d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Hi ha l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal; en cas contrari, no es pot prestar el servei ni/o vendre el producte ni/o facilitar l’oferta sol·licitada ni gestionar la tramesa d’informació comercial. DESTINATARIS: Les dades no se cediran a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a altres països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació de si al CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM tractam dades personals que la concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es). Procedència: l’interessat mateix.

1.2. L’usuari accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal obtingudes durant la navegació pel lloc web, o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com les derivades d’una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal esmentats en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc del web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, l’usuari serà informat, mitjançant un enllaç o les mencions oportunes en el formulari mateix, del caràcter obligatori o no obligatori de la recollida de les dades. A tots els usuaris que decideixin registrar-se en aquest lloc web, els sol·licitam les dades de caràcter personal necessàries per a les finalitats del servei sol·licitat, que són la prestació dels serveis i/o venda dels productes contractats.

1.3. L’usuari pot exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que sigui pertinent. Els drets esmentats els pot exercir cada usuari a través d’un formulari d’exercicis de drets que ha de sol·licitar a l’entitat per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada la pot enviar per correu postal a l’adreça següent: CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM, CARRER DEL CELLER DEL REI, 9, 1r, 07350 BINISSALEM, ILLES BALEARS. En ambdós casos ha d’adjuntar una fotocòpia del DNI.

1.4. El tractament automatitzat a què se sotmetran totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació duta a terme a través d’aquest lloc web, té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual establerta amb el propietari d’aquest web.

1.5. Autoritzau la tramesa de publicitat dels nostres serveis i productes. Les vostres dades de caràcter personal s’utilitzaran per gestionar la tramesa de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces electròniques i les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través del formulari de contacte del lloc web s’utilitzaran exclusivament per atendre les consultes que ens plantegeu per aquest mitjà. És aplicable el que es disposa en els punts 1 i 2 de l’article 22, de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, modificats en virtut de l’article 4 del Reial decret llei 13/2012, respecte a l’ús i tractament de les vostres dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la tramesa de publicitat.

1.6. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en poder seu o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservades en els fitxers dels quals és titular el CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM, fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través del lloc web de l’entitat, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.

POLÍTICA DE GALETES (COOKIES)

L’entitat CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM, amb el NIF/CIF Q-5755005-E, el domicili al CARRER DEL CELLER DEL REI, 9, 1r, 07350 BINISSALEM, ILLES BALEARS, l’adreça electrònica info@binissalemdo.com i el web https://www.binissalemdo.com, i d’acord amb l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), informa d’una manera expressa l’usuari que aquest web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis, l’usuari accepta expressament l’ús que feim de les galetes. No obstant això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes i d’eliminar-les mitjançant la selecció de l’opció corresponent al seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de galetes al seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats del lloc web no estiguin disponibles.

*S’entén per galetes pròpies les galetes que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

Què és una galeta?

Una galeta o cookie és un fitxer que es descarrega als llocs web i que determinats webs envien al navegador, i que s’emmagatzemen al terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tauleta, etc. Gràcies a aquests arxius, el lloc web pot recordar informació sobre la seva visita, com l’idioma i les opcions favorites, cosa que li permet recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu equip; d’aquesta manera es pretén facilitar la seva pròxima visita i fer que el lloc web resulti més útil, ja que en personalitza el contingut.

Com s’utilitzen les galetes?

En navegar per aquest lloc web l’usuari accepta que es puguin instal·lar galetes al seu terminal, les quals ens permeten saber la informació següent:

• Informació estadística de l’ús del web.
• L’inici de sessió (login) de l’usuari per mantenir la sessió activa al web.
• El format del web preferent en l’accés des de dispositius mòbils.
• Les darreres cerques fetes en els serveis del web i les dades de personalització d’aquests serveis.
• Informació sobre els anuncis que es mostren a l’usuari.
• Informació de les enquestes en què ha participat l’usuari.
• Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.

Tipus de galetes utilitzades

Aquest web utilitza tant galetes temporals de sessió com galetes permanents. Les galetes de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix al web, i les galetes permanents emmagatzemen les dades al terminal perquè s’hi pugui accedir i es puguin utilitzar en més d’una sessió. Se solen fer servir per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió.
Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les galetes, el web pot utilitzar:

Galetes tècniques
Són les que permeten a l’usuari la navegació a través d’un lloc web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que s’hi ofereixin, com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, dur a terme el procés de compra d’una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Galetes de personalització
Són les que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris al terminal de l’usuari, com, per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei o la geolocalització del terminal.

Galetes publicitàries
Són les que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor ha inclòs en un lloc web, aplicació o plataforma des dels quals presta el servei sol·licitat partint de criteris com el contingut editat o la freqüència amb la qual es mostren els anuncis.

Galetes de publicitat conductual
Són les que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor ha inclòs en un lloc web, aplicació o plataforma des dels quals presta el servei sol·licitat. Aquestes galetes emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d’aquest.

Galetes d’anàlisi estadística
Són les que permeten fer el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de galetes s’utilitza en el mesurament de l’activitat del lloc web, aplicació o plataforma i en l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris dels llocs esmentats, a fi d’introduir millores en el servei en funció de les dades d’ús dels usuaris.

Galetes de tercers
Són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes. En alguns llocs web s’hi poden instal·lar galetes de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts, com, per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.

L’entitat utilitza en aquest lloc web les galetes que es detallen a continuació:
Cookie Google: __utma
Cookie Google: __utmb
Cookie Google: __utmc
Cookie Google: _utmt
Cookie Google: __utmz

Com s’administren les galetes al navegador?

L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu terminal.

Com s’administren les galetes als ordinadors?

Si voleu permetre l’ús de galetes del nostre web, si us plau seguiu les instruccions següents:

Google Chrome

1. En obrir el navegador, clicau damunt “Eines” en la part superior i seleccionau la pestanya “Opcions”.
2. Dins “Opcions”, clicau damunt “Privacitat”.
3. Marcau “Permet l’administració de galetes”.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
1. En obrir el navegador, clicau damunt “Eines” en la part superior i seleccionau la pestanya “Opcions”.
2. Revisau la pestanya “Privacitat” assegurant-vos que està configurada amb un nivell de seguretat mitjà o inferior.
3. Si la configuració d’Internet no té seguretat mitjana, vol dir que es bloquegen les galetes.

Mozilla Firefox
1. En obrir el navegador, clicau damunt “Eines” en la part superior i seleccionau la pestanya “Opcions”.
2. Seleccionau la icona “Privacitat”.
3. Clicau damunt “Galetes” i marcau “Permet la instal·lació de galetes”.

Safari
1. En obrir el navegador, clicau damunt “Eines” en la part superior i seleccionau la pestanya “Opcions”.
2. Clicau damunt la pestanya “Seguretat” i revisau si l’opció “Bloqueja l’accés de galetes de tercers” està marcada o no hi està.
3. Clicau damunt “Desar”.

La instal·lació de galetes a Mac

Si teniu un Mac i voleu permetre l’accés de les nostres galetes al vostre ordinador, si us plau seguiu les instruccions següents:

Microsoft Internet Explorer 5.0 en OSX
1. Entrau a Explorer i seleccionau “Preferències” a la barra de navegació.
2. Desplaçau-vos cap avall fins que vegeu “Galetes” just davall “Arxius rebuts”.
3. Marcau “No ho tornis a demanar”.

Safari en OSX

1. Entrau a Safari i seleccionau “Preferències” a la barra de navegació.
2. Clicau damunt la pestanya “Seguretat” i marcau l’opció “Accepta galetes”.
3. Seleccionau l’opció “Només des del lloc actual en què naveg”.

Mozilla i Netscape en OSX
1. Entrau a Mozilla o Netscape i en la part superior del vostre navegador marcau l’opció “Preferències”.
2. Desplaçau-vos cap avall fins que vegeu “Galetes” just davall “Privacitat i seguretat”.
3. Marcau l’opció “Permet l’accés de galetes només des del lloc actual”.

Opera
1. Entrau a Opera i seleccionau “Menú” i “Ajustaments” a la barra de navegació.
2. Seleccionau “Preferències” i clicau damunt la pestanya “Avançat”.
3. Marcau l’opció “Accepta galetes”.

En cas de bloquejar l’ús de galetes al vostre navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats del web no estiguin disponibles.
En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar galetes per lloc web, la qual cosa ofereix un control més precís sobre la privacitat. Això significa que es pot inhabilitar “Galetes” de tots els llocs tret d’aquells en els quals es confiï.