EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14. R.G.P.D. DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE CLIENTS

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM, NIF/CIF: Q5755005E, Adreça: CALLE CELLER DEL REI, Nº 9, 1, C.P.: 07350, BINISSALEM, Telèfon: 971512191, Mail: info@binissalemdo.com. Delegat de Protecció de Dades: contacte: http:wwwprotecmir.com / email: protecmirlegal@protecmir.com.

 

FINALITAT: En CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los els serveis sol·licitat, realitzar la facturació dels mateixos i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li els serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals, a més hem de tractar les seves dades per a complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament. En qualsevol cas, vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics de conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1.A B i C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada. Existeix obligació de facilitar el consentiment per a poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM en CALLE CELLER DEL REI, Nº 9, 1, CP: 07350, BINISSALEM o l’ email info@binissalemdo.com. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

INFORMACIÓ DELS ART. 13 I 14 DEL R.G.P.D. RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL PER A CELLERS INSCRITS

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM. NIF/CIF: Q5755005E. Adreça: CARRER CELLER DEL REI Núm. 9, 1, C.P.: 07350 BINISSALEM. Telèfon 971512191. Email: info@binissalemdo.com. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM tractem les dades de caràcter personal que ens facilita amb la finalitat de complir amb els fins i obligacions de l’Entitat, regular la seva condició de Celler inscrit, rebre els serveis com a Celler Inscrit, controlar el cobrament de les quotes anuals i gestionar l’enviament d’informació. No s’elabora cap perfil comercial a partir d’aquesta informació. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l’últim pagament i/o baixa en l’associació efectuada per vostè. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en una obligació legal aplicable al responsable del tractament. A més, el tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en el seu consentiment per a un o diversos fins específics, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. A. C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, el Reial decret 949/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions i el consentiment de l’associat per a obtenir la condició associat de l’associació. Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la seva condició com a soci. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o en cas contrari podrà adquirir la condició de soci i accedir als serveis i/o fins de l’associació. Existeix obligació de facilitar el consentiment per a poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció de CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM, en CARRER CELLER DEL REI Núm. 9, 1, C.P.: 07350 BINISSALEM, o al correu electrònic: info@binissalemdo.com. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades ( www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ DELS ART. 13 I 14 DEL R.G.P.D. RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL PER A VITICULTOR INSCRIT

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM. NIF/CIF: Q5755005E. Adreça: CARRER CELLER DEL REI Núm. 9, 1, C.P.: 07350 BINISSALEM. Telèfon 971512191. Email: info@binissalemdo.com. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM tractem les dades de caràcter personal que ens facilita amb la finalitat de complir amb els fins i obligacions de l’Entitat , regular la seva condició de Viticultor Inscrit, rebre els serveis com a viticultor inscrit, controlar el cobrament de les quotes anuals, gestionar l’enviament d’informació i notificar inspeccions . No s’elabora cap perfil comercial a partir d’aquesta informació. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l’últim pagament i/o baixa en l’associació efectuada per vostè. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en una obligació legal aplicable al responsable del tractament. A més, el tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en el seu consentiment per a un o diversos fins específics, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. A. C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, el Reial decret 949/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions i el consentiment de l’associat per a obtenir la condició associat de l’associació. Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la seva condició com a soci. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o en cas contrari podrà adquirir la condició de soci i accedir als serveis i/o fins de l’associació. Existeix obligació de facilitar el consentiment per a poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció de CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM, en CARRER CELLER DEL REI Núm. 9, 1, C.P.: 07350 BINISSALEM, o al correu electrònic: info@binissalemdo.com. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14. R.G.P.D. DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE FACTURACIÓ – COMPTABILITAT

 

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

 

RESPONSABLE: CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM, NIF/CIF: Q5755005E, Adreça: CALLE CELLER DEL REI, Nº 9, 1, C.P.: 07350, BINISSALEM, Telèfon: 971512191, Mail: info@binissalemdo.com. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

 

FINALITAT: En CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d’elaborar i confeccionar les factures dels productes i/o serveis contractats i amb la finalitat del compliment d’obligacions comptables i fiscals. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol•liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, a més hem de tractar les seves dades per a complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. B. C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals ( LOPDPGDD ).

 

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.

 

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol•licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM en CALLE CELLER DEL REI, Nº 9, 1, CP: 07350, BINISSALEM o l’ email info@binissalemdo.com. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades ( www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat. 

 


 

INFORMACIÓ DELS ART. 13 I 14 DEL R.G.P.D. RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL PER A JUNTA DE GOVERN D’ASSOCIACIÓ

 

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

 

RESPONSABLE: CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM. NIF/CIF: Q5755005E. Adreça: CARRER CELLER DEL REI Núm. 9, 1, C.P.: 07350 BINISSALEM. Telèfon 971512191. Email: info@binissalemdo.com. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

 

FINALITAT: En CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM tractem les dades de caràcter personal que ens facilita amb la finalitat de complir amb els fins de l’associació i les obligacions legals de govern d’aquesta. No s’elabora cap perfil comercial a partir d’aquesta informació. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys des de la seva baixa en l’associació o com a membre de la junta de govern. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en una obligació legal aplicable al responsable del tractament, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD). La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment dels fins de l’associació, de conformitat amb la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, el Reial decret 949/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions i el consentiment de l’associat per a obtenir la condició associat de l’associació. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà ser membre de la Junta de Govern de l’associació.

 

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats del tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.

 

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades, i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM en CARRER CELLER DEL REI, Núm. 9, 1, CP: 07350, BINISSALEM, o a l’email info@binissalemdo.com. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les dades de caràcter personal: el propi interessat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14. R.G.P.D. DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE SELECCIÓ DE PERSONAL

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM, NIF/CIF: Q5755005E, Adreça: CALLE CELLER DEL REI, Nº 9, 1, C.P.: 07350, BINISSALEM, Telèfon: 971512191, Mail: info@binissalemdo.com. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de dur a terme una selecció de personal i que el sol•licitant participi en els processos selectius laborals de l’empresa. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i pel temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals. En qualsevol cas, vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 679/2016 (art. 6.1. A i B) i la *LOPDPGDD. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà participar en el procés selectiu de l’entitat.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol•licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM en CALLE CELLER DEL REI, Nº 9, 1, CP: 07350, BINISSALEM o l’ email info@binissalemdo.com. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

 

 

EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14. R.G.P.D. DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE NEWSLETTER/MAILING

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM, NIF/CIF: Q5755005E, Adreça: CALLE CELLER DEL REI, Nº 9,

1, C.P.: 07350, BINISSALEM, Telèfon: 971512191, Mail: info@binissalemdo.com. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d’enviar-li ofertes personalitzades sobre els productes i/o serveis de l’empresa i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. A més, tractem la informació dels clients que han contractats els nostres productes i serveis amb la finalitat d’enviar-li ofertes personalitzades sobres els productes i/o serveis de l’empresa. Amb la finalitat de poder oferir-li els nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en el seu consentiment per a una o diverses finalitats específiques, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. A) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte mitjançant de la contractació del producte i/o servei de conformitat Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix obligació de facilitar les dades de caràcter personal i el consentiment per a gestionar l’enviament d’informació publicitària i prospecció comercial.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM en CALLE CELLER DEL REI, Nº 9, 1, CP: 07350, BINISSALEM o l’ email info@binissalemdo.com. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

 

 

EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14. R.G.P.D. DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE USUARIS WEB

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM, NIF/CIF: Q5755005E, Adreça: CALLE CELLER DEL REI, Nº 9,

1, C.P.: 07350, BINISSALEM, Telèfon: 971512191, Mail: info@binissalemdo.com. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vostè a través de la nostra web. A més de gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diverses finalitats específiques, de conformitat amb el que es disposa en el *RGPD UE 679/2016 ( ART. 6.1. A. B) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar l’enviament d’informació comercial.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM en CALLE CELLER DEL REI, Nº 9, 1, CP: 07350, BINISSALEM o l’ email info@binissalemdo.com. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

 

 

EPÍGRAF INFORMACIÓ ART. 13 I 14. R.G.P.D. DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE PRESSUPOSTOS

 

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

 

RESPONSABLE: CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM, NIF/CIF: Q5755005E, Adreça: CALLE CELLER DEL REI, Nº 9,

1, C.P.: 07350, BINISSALEM, Telèfon: 971512191, Mail: info@binissalemdo.com. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

 

FINALITAT: En CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM tractem la informació que ens facilita amb la fi confeccionar un pressupost dels serveis que prestem, per a enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon) i convidar-li a esdeveniments organitzats per l’empresa. Amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis d’acord amb els seus interessos elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol•liciti el cessament del tractament per l’interessat. En qualsevol, cas les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb una o diverses finalitats específiques, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016 ( ART. 6.1. A. B) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot facilitar l’oferta sol•licitada. Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. Existeix obligació de facilitar el consentiment per a poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial.

 

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.

 

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractarse, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol•licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM en CALLE CELLER DEL REI, Nº 9, 1, CP: 07350, BINISSALEM o l’ email info@binissalemdo.com. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.